LETALO IN HOTEL

Splošni pogoji

1. Splošna določila
Splošni pogoji in določila so skupaj s programom potovanja sestavni del pogodbe – prijavnice, ki jo skleneta ŽNIDER´s d.o.o. (v nadaljevanju agencija, oz. pooblaščena agencija) in potnik, ki se prijavlja za določen program (izlet, dopustovanje, potovanje, najem…).
V primeru, da je v programu karkoli drugače določeno kot v teh splošnih pogojih veljajo določila iz programa.

2. Cene
Cene so določene v programih in so izražene v EUR. Cene, ki so navedene v programih potovanj, oz cenikih so izračunane na dan objave. Agencija si pridržuje pravico do povišanja cen objavljenih programov v primeru, ko nastanejo spremembe cen zaradi povišanja cen prevozov, sprememb v medvalutnih razmerjih ali zaradi manjšega števila prijavljenih potnikov, kot je navedeno v posameznih programih. Agencija lahko o zvišanju cen obvesti potnika pisno ali ustno. V kolikor se cena poveča za manj kot 10%, soglasje potnika ni potrebno. V primeru večje podražitve pa ima potnik pravico do odpovedi pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno plačati odškodnino. Cene veljajo izključno za tiste storitve, ki so navedene v programu.

3. Storitve vštete v ceni aranžmaja
Če ni v programu drugače določeno so v ceni aranžmaja vštete prevozne storitve, hotelske in gostinske storitve, ki so navedene v programu in organizacija potovanja.
Če ni v programu drugače določeno veljajo cene posameznega aranžmaja za odraslo osebo za nastanitev v dvoposteljnih sobah. Kategorizacija nastanitvenih objektov je v večini primerov klasična v hotelih s 3* ali B kategorije (kjer to ni drugače navedeno).

4. Posebne storitve
Posebne storitve so tiste, ki praviloma niso vštete v ceno programa ali je za njih zahtevano doplačilo (vizumi, enoposteljne sobe, posebna prehrana, dodatni izleti, oz. ogledi ipd.). V primeru, da so k posameznemu programu razpisane dodatne storitve, potnik posreduje željo po teh storitvah ob prijavi in jih ob prijavi tudi plača. Če ni v programu drugače določeno veljajo objavljene cene teh dodatnih storitev le za prijavo in plačilo le teh ob prijavi in plačilu osnovnega programa.
Med potovanjem potnik plača vse izbrane dodatne storitve na kraju samem (vodji programa ali izvajalcu) v ustrezni valuti in po trenutno veljavnih cenah izvajalca.

5. Prijava
Potnik se za programe ŽNIDER’s prijavi na vseh prodajnih mestih ŽNIDER’s, oz. pooblaščenih agencijah. Ob prijavi skleneta agencija ŽNIDER’s in potnik prijavnico – pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje vse podatke o potovanju oziroma se sklicuje na program kjer so ti podatki navedeni. Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke o vseh osebah katere prijavlja in predložiti vse listine/dokumente katere zahteva program. Potnik je ob prijavi dolžan plačati akontacijo za vse prijavljene osebe.
V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse nastale stroške oz. posledice nastale zaradi napačnih podatkov.
Ob prijavi mora potnik vplačati prijavnino v višini 30% od celotnega aranžmaja ter manipulativne stroške v višini 5 EUR na prijavnico (voucher) za vse enodnevne izlete, oz. 12, 50 EUR na prijavnico (voucher) za vse ostale aranžmaje. Pri pripravi aranžmajev po naročilu znašajo manipulativni stroški 19 EUR na prijavnico (voucher). V primeru odloga plačila s čeki ali drugimi plačilnimi sredstvi se manipulativni strošek zviša za stroške obdelave plačilnih sredstev.

6. Plačilo
Prijavnina, ki jo potnik plača ob prijavi znaša 30% cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu. Preostali del plača potnik 14 dni pred odhodom, oz. kot je navedeno v programu. Ob plačilu preostalega dela se izvrši dokončni obračun cene, prav tako potnik ob končnem plačilu pridobi vse potrebne dokumente za potovanje. V kolikor potnik oziroma njegovo prijavno mesto ne izvrši dokončnega plačila v predpisanem roku se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe, ŽNIDER’s pa v tem primeru upošteva določila 8. točke teh pogojev in ne prevzema odgovornosti za morebitne odškodninske zahtevke potnika/pooblaščene agencije.
Plačana prijavnina in stroški rezervacije jamčijo potniku (pod pogoji določenimi v teh splošnih pogojih) udeležbo na potovanju oziroma rezervirano storitev. Potnik je dolžan vodji potovanja/predstavniku, organizatorja / hotelskemu predstavniku predložiti dokument o plačanem programu/potovanju / aranžmaju, v nasprotnem primeru ni upravičen do udeležbe na potovanju/programu/aranžmaju.

7. Odstopnina
Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin (ki bi lahko nastopile pri njem ali ožji družini) odpovedati potovanje, lahko sam plača odstopnino. Dogovor o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni, nesreči ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Odstopnino je potrebno poravnati ob prijavi. Višina in podrobnejši opis odstopnine sta vam na voljo v ŽNIDER´s – ovih poslovalnicah. Odstopnina se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznih listin/potrdil. S programom se lahko določi, posebna višina odstopnine oz., da odstopnina ni mogoča.
Ne glede na plačano odstopnino ima ŽNIDER’s v primeru potnikove odpovedi pravico zadržati manipulativne stroške rezervacije.
V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokument, s katerim dokazuje nezmožnost potovanja (vojaški vpoklic, zdravniško spričevalo..) ni pa plačal odstopnine, zadrži ŽNIDER’s povračilo za odpoved potovanja kot je določeno v točki 8. teh pogojev oz. kot je določeno v programu.
Če potnik potovanja ne prične na dan ki predviden kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja povračila plačila na podlagi plačane odstopnine.
Zahteve za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljaviti po datumu začetka potovanja/letovanja kakor tudi ne za neizkoriščen del potovanja/letovanja.

8. Odpoved ali sprememba potovanja
Potnik ima pravico, da pisno odpove potovanje v poslovalnici oz. pooblaščeni agenciji v kateri se je prijavil. V primeru odpovedi ima ŽNIDER’s pravico, da zadrži povračilo stroškov odpovedi. Višina povračila je odvisna od časa v katerem je potnik podal/podpisal odpoved in sicer:

 • do 30 dni pred odhodom – administrativni stroški v višini 7%
 • od 29 do 22 dni pred odhodom – 20 % cene aranžmaja
 • od 21 do 15 dni pred odhodom – 30 % cene aranžmaja
 • od 14 do 8 dni pred odhodom – 50 % cene aranžmaja
 • od 7 do 1 dni pred odhodom – 80 % cene aranžmaja
 • na dan odhoda ali po odhodu -100 % cene aranžmaja

Ne glede na zgoraj navedene stroške odpovedi so le- ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih ŽNIDER’s-u narekujejo veljavni pogoji (in so določeni v programu), oz. jih narekujejo poslovni partnerji.
Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in z pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povrnitve stroškov.
Potnik lahko, po sklenitvi pogodbe o potovanju, spremeni ime ali število potnikov samo v primeru, da je taka sprememba še možna. V primeru, da je taka sprememba še možna je ŽNIDER’s upravičen do nadomestila 12, 50 EUR. V primeru, da sprememba ni možna potnik pa zahteva spremembo je ŽNIDER’s upravičen do uveljavitve člena 8. teh pogojev.

9. Potni dokumenti
Potni listi in vize, ter ostali dokumenti, potrebni za potovanje, so skrb vsakega potnika in zato organizator odklanja vsako odgovornost, če mora potnik zaradi neurejenih dokumentov potovanje prekiniti ali sploh ne more potovati. Potnik nosi enake stroške, kot če bi se potovanja udeležil.
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino mora imeti veljaven potni list oz drug veljaven dokument potreben za vstop v posamezno državo.
V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta na dan vstopa, je potnik dolžan paziti na ta določila sam. ŽNIDER’s ne prevzema odgovornosti za posledice (dodatni stroški, prekinitev potovanja…) povzročene zaradi nepazljivosti potnika.
Potnik je dolžan pred potovanjem oziroma do določenega roka pridobiti vizume za države v katere potuje. V kolikor potnik tega ne stori in zaradi tega ne more pristopiti k potovanju ŽNIDER’s uveljavlja določila člena 8. teh pogojev.

10. Carinski in devizni predpisi
Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije kakor tudi vseh ostalih držav v katere in skozi katere potuje. Potnik nosi vse posledice neupoštevanja predpisov (prekinitev, stroški vizumov …). Če zaradi ne spoštovanja predpisov, potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške nastale v zvezi s tem, tako svoje kot tudi sopotnikov.

11. Odpoved potovanja ali sprememba programa s strani organizatorja
ŽNIDER’s si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje sedem (7) dni pred odhodom, če se ne prijavi potrebno število potnikov. Če ni v programu drugače navedeno velja za minimalno potrebno število naslednje:

 • potovanje z avtobusom najmanj 40 prijavljenih
 • potovanje z letalom na rednih linija v Evropi najmanj 20 prijavljenih
 • potovanje z letalom na medcelinskih progah najmanj 15 prijavljenih
 • potovanje z posebnimi letali,vlaki najmanj 80% zasedenosti le-teh

ŽNIDER’s si pridržuje pravico do delnega ali popolnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati jih odkloniti ali se jim izogniti, za ŽNIDER’s pa pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. ŽNIDER’s si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda zaradi spremembe voznega reda ali nastopa višja sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki na katere ŽNIDER’s ne more vplivati brez posebne odškodnine in dodatnih stroškov). ŽNIDER’s ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa. V tem primeru lahko zagotovi potnikom storitve v spremenjeni obliki in v okviru obstoječih možnosti.
V primeru, da ŽNIDER’s odpove program ima potnik pravico do povračila že vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov za pridobitev vizumov ali stroškov za cepljenja. ŽNIDER’s ne odgovarja za zamude letal, vlakov ali ladij kakor tudi ne za spremembe, ki bi nastale zaradi takšnih zamud. Potnik v tem primeru ni upravičen do odškodnine ali naknadnega znižanja cene za neizveden oziroma spremenjen del programa.
V kolikor stanje na kraju samem ne dovoljuje namestitve v predvidenem objektu lahko ŽNIDER’s namesti potnike v istem kraju v drugem objektu iste kategorije.

12. Reklamacije
V primeru, da pride do nepopolne izvedbe storitev, navedenih v programu, potnik lahko zahteva sorazmerno odškodnino. Potnik mora reklamacijo podati v poslovalnici ŽNIDER’s ali pri pooblaščeni agenciji (mesto prijave) v dveh mesecih po koncu potovanja. Reklamaciji morajo biti priloženi ustrezni dokazi s katerimi potnik dokazuje upravičenost reklamacije (zapisniki ali/in potrdila hotelirjev, prevoznikov in drugih pooblaščenih oseb). Potnik je dolžan začeti reklamacijski postopek že ob nastanku, na kraju samem. Reklamacijo mora podati odgovorni osebi in zahtevati zapisnik. V kolikor potnik zamudi določen rok za uveljavitev reklamacije (dva meseca), ŽNIDER’s take prepozno prispele reklamacije ne bo upošteval in ne obravnaval, ne glede na njeno upravičenost. Enako velja v primeru nepopolne reklamacije.
V kolikor je po krivdi ŽNIDER’s prišlo do opustitve izvedbe programa oziroma storitev predvidenih v programu, ima potnik pravico do povračila stroškov v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, vendar to ne velja v primeru, da je imel ŽNIDER’s pravico do odpovedi ali spremembe skladno z določili teh pogojev.
Skladno z 894. členom obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina oziroma nadomestilo za neizvedene storitve na višino plačanega zneska (cena aranžmaja).

13. Prtljaga
Prevoz prtljage do določene teže je brezplačen in je določen z določili prevoznika, vsak dodatni kilogram je potnik dolžan doplačati sam na kraju samem in v ustrezni valuti. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.
ŽNIDER’s ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno, ukradeno ali poškodovano prtljago. Vse odškodninske zahtevke mora potnik nasloviti direktno na prevoznika, oz. drugega izvajalca storitve (hotel,ipd).

14. Zdravstveni predpisi
Potnik, ki potuje v dežele, za katere Svetovna zdravstvena organizacija predpisuje cepljenje, se mora cepiti in dobiti ustrezen dokument. Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite v domovini in tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi Zavoda za zdravstveno varstvo, ki je na območju, kjer je potnik redno zdravstveno zavarovan. V državah brez konvencije o zdravstveni zaščiti, nosi potnik stroške zdravljenja sam.

15. Kategorizacije namestitvenih objektov
Kategorizacije namestitvenih objektov, navedenih v programih ŽNIDER’s, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije ŽNIDER’s, zato ŽNIDER’s za njih ne odgovarja.

16. Uporaba podatkov
ŽNIDER’s vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik z podpisom pogodbe pristaja na uporabo svojih podatkov za izdelavo statističnih analiz in obveščanje o ponudbah. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

17. Končna določila
V primeru spora je pristojno sodišče v Mariboru.

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA

1. Medcelinski programi
Prijave za medcelinske programe sprejema ŽNIDER’s in vse pooblaščene agencije do zasedbe prostih mest vendar najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisni pogoji oz. program to omogočata je prijava možna tudi znotraj 60 dnevnega roka.

2. Telefonska prodaja
V primeru telefonske prodaje se pogodba šteje za sklenjeno:

 • s posredovanjem številke kreditne kartice
 • v primeru dogovora o plačilu s položnico ali v poslovalnici z posredovanjem vseh podatkov o potniku in sopotnikih. Potnik mora na podlagi št. rezervacije poravnati naročen in rezerviran program/storitev v treh dneh (razen če ni določen ali dogovorjen daljši rok plačila) na TTR ali v poslovalnici. V primeru, da potnik tega ne stori se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila splošnih pogojev v trenutku ko je telefonsko naročil potovanje ali aranžma.

3. Prodaja po internetu
Šteje se, da je potnik sprejel določila teh pogojev v trenutku ko je naročil program ali aranžma preko interneta. Bistveni pogoj za veljavnost naročila je plačilo celotne vrednosti programa v roku treh dni razen če ni dogovorjen ali predpisan drugačen rok ali način plačila.

4. Posredovaje aranžmajev drugih agencij
V primeru, da ŽNIDER’s ni organizator potovanja/aranžmaja nastopa zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe. V tem primeru odgovarja ŽNIDER’s zgolj za posredovanje. Vsi pogoji (prijave, plačila, morebitne odpovedi in spremembe) so v skladu z pogoji organizatorja in v njegovi pristojnosti.

5. Potovanje z otroki
V kolikor je za potovanje otrok predviden popust ali nižja cena, je to določeno v programu in tudi posebej prikazano. Ne glede na popuste in starost otrok, mora imeti otrok veljaven potni dokument potreben za vstop v državo potovanja in biti naveden na potovalnem dokumentu. V kolikor otrok takega dokumenta nima in ni naveden na potovalnem dokumentu se šteje, da otrok nima pravice do potovanja.

HOTEL MANGART BOVEC

hotel

HOTEL ALP BOVEC

ALP Logo

ZASTAVLJALNICA ŽNIDER`S

Posojila

VREME

Povezave

ljxbyzzuixbngqpq
evrografis  
pivarna-logo-highQ

zdrava_zabava

voiceofunderground1

Miki Muster